Polityka prywatności Sklepu Internetowego WSR

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy WSR pod adresem internetowym www.sumlinski.com.pl (zwany dalej „Sklepem”), który jest prowadzony przez przedsiębiorstwo pod firmą REPORTER Wojciech Sumliński z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzeciono 59C/13.

 

Pojęcia

Administrator – przedsiębiorstwo REPORTER Wojciech Sumliński.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania poprzez szczególny czynnik określający tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, informacje gromadzone za pośrednictwem tzw. cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sumlinski.com.pl

Użytkownik – każda z osób fizycznych odwiedzająca Sklep.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1.       Administratorem danych osobowych jest REPORTER Wojciech Sumliński z siedziba w Warszawie przy ul. Wrzeciono 59C/13.
 2.       Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczna w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Zasady przetwarzania danych przez Sklep WSR:

 1.       Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość

Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której owe dane dotyczą.

 1.       Ograniczenie celu

Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, tj. realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczna w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 1.       Minimalizacja danych

Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep są adekwatne, stosowne ograniczone do tego, co niezbędne – ich zakres nie przekracza treści koniecznych dla realizacji wskazanych w pkt 2.

 1.       Prawidłowość

Sklep podejmuje wszelkie działania, by pozyskane dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

 1.       Ograniczenie przechowania

Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji celów funkcjonowania Sklepu.

 1.       Integralność i poufność

Pozyskane przez Sklep dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Uprawnienia Użytkowników przysługujące w ramach ochrony danych osobowych

 1.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych (na żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych takiego przetwarzania, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie usunięcia);
 2.       Prawo do uzyskania kopii danych (na żądanie Użytkownika Administrator przekazuje kopię danych osobowych, dotyczących Użytkownika zgłaszającego takowe żądanie);
 3.       Prawo do sprostowania (Administrator usuwa ewentualne niezgodności i błędy dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli uległy zmianie bądź są niekompletne);
 4.       Prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane);
 5.       Prawo do ograniczenia przetwarzania (Administrator zaprzestaje dokonywania działań na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą);
 6.       Prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z umową, bądź wyrażoną zgodą);
 7.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w celach marketingowych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu);
 8.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Go dotyczą).
 9.       Prawo wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – Użytkownik może ową zgodę wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody)
 10.   Prawo do skargi (w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych).

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

a)      Pisemnie – na adres: REPORTER Wojciech Sumliński, ul. Robotnicza 37A, 21-500 Biała Podlaska;

b)      Mailowo – na adres wojciech@sumlinski.pl.

 

Wniosek szczegółowo i precyzyjnie powinien wskazywać cel żądania, a także w treści wskazany być powinien adres email żądającego – formą elektroniczną przekazana zostanie odpowiedź. Zostanie ona udzielona niezwłocznie.

 

Realizacja funkcji pozyskiwania informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1)      Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

2)      Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 

Pliki cookies

Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1)      Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2)      Utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu nie musi On na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3)      Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)      Sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

2)      Stałe (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

Dobrowolność

Dane podane przez Państwa w formularzu są uzyskane wyłącznie poprzez ich dobrowolne udostępnienie przez Państwa. Na potrzeby funkcjonowania Sklepu serwis zapisywać może również informacje o parametrach połączenia (mowa tu np. o czasie przebywania na stronie internetowej).

 

Dane osobowe korzystających odwiedzających Sklep przetwarzane są celem:

a)      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy):

1)      Świadczenia usług drogą elektroniczną;

2)      Obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie;

3)      Realizacji złożonego zamówienia;

4)      Obsługi reklamacji;

b)     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora):

1)      Analiz analitycznych i statystycznych – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

2)      Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu – dane przetwarzane są przez okres, który umożliwia jego realizację. W przypadku, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Okres ten przedłużony być może, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami, a po tymże okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagać będą tego przepisy prawa.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, celem zapewnienia, że dane przekazywane przez Państwa są w zupełności bezpieczne – dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne. Szczególny nacisk kładziony jest na wymóg, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie uzasadnionej potrzeby – aktualizowana.