Regulamin

Sklepu Internetowego WSR

 

Sklep internetowy działający pod adresem sumlinski.com.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo REPORTER Wojciech Sumliński, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzeciono 59C/13, 01-950 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Definicje pojęć

 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sumlinski.com.pl, sprzedający towary za pośrednictwem strony internetowej.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, dysponująca zarejestrowanym kontem klienta.

 

§ 1

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy za pośrednictwem sklepu internetowego REPORTER Wojciech Sumliński jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu oraz kontaktu telefonicznego.
 3. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie sumlinski.com.pl.
 4. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 5. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez stronę internetową sumlinski.com.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a ich realizacja, a także przyjmowanie zamówień telefonicznych, będzie się odbywać w dniach i godzinach pracy sklepu stacjonarnego, usytuowanego przy ul. Krasińskiego 67 lok. U2, 01-755 Warszawa, tj. w dni robocze w godzinach od 10 do 18.
 6. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 8. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie konta klienta – uzyskane poprzez zarejestrowanie na stronie sumlinski.com.pl lub złożenia zamówienia poprzez podanie niezbędnych do realizacji danych.
 9. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po przyjęciu Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez e-mail.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji – z uwzględnieniem możliwości:
  1. Częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  2. Anulowanie całości zamówienia – wskutek którego Sklep zwolniony jest z obowiązku realizacji całego zamówienia.
  3. Realizacja w terminie późniejszym, po ustaniu przyczyn powodujących niemożność realizacji zamówienia
 11. Zamówiony towar wysłany zostanie pod adres Zamawiającego niezwłocznie. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji – telefonicznie bądź e-mail. Zamówienia będą realizowane według cen oferowanych przez Sklep.

§ 1a

ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

  1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), może odstąpić od zawartej za pośrednictwem strony www.sumlinski.com.pl umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia – bez podania przyczyny.
  2. Odstępując od zawartej umowy Klient obowiązany jest do przesłania na adres mailowy sklepu sklep@sumlinski.pl informacji o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu zakupionego towaru:
   1. Osobiście, tj. w punkcie odbioru: ul. Krasińskiego 67 lok. U2, 01-755 Warszawa,
   2. Pocztą tradycyjną na adres: ul. Krasińskiego 67 lok. U2, 01-755 Warszawa.
  3. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru stanowiącego przedmiot zwracanego zamówienia, w tym za jego uszkodzenie bądź zniszczenie.
  5. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem zapłaconej kwoty do momentu otrzymania przez niego zwracanego przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta towaru.
  6. W zakresie nieuregulowanym powyższymi postanowieniami dotyczącymi zwrotów wiążące są przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych, mających zastosowanie ustaw.

 

§ 2

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z przedstawicielami Sklepu za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

§ 3

CENY TOWARÓW

   1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
   2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4

DOSTAWA TOWARU

   1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
   2. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie Sklepu, w wyznaczonych godzinach.
   3. Odbiór osobisty dokonany być powinien w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
   4. Przy zamówieniach powyżej 500 zł koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa Sklep.

§ 5

PŁATNOŚCI

   1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
    • Przy odbiorze przesyłki;
    • Przelewem (przedpłatą).
   2. Warunki dokonywania przedpłaty:
    • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto 43 1240 2177 1111 0010 3920 0227;
    • Na poleceniu przelewu (lub na blankiecie pocztowym) podać należy numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz wpisać hasło „zamówienie internetowe” lub „zamówienie telefoniczne”;
    • Po dokonaniu wpłaty należy e-mailem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na adres e-mail: wojciech@sumlinski.pl lub malgorzata.kubowicz@wsr24.pl;
    • Po dokonaniu powyższych potwierdzeń zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
   3. W przypadku płatności przy odbiorze towaru Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

§ 6

REKLAMACJE

   1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres wojciech@sumlinski.pl lub malgorzata.kubowicz@wsr24.pl. W przypadku reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do dalszej korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, które to przysługuje w ciągu roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres
   3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.
   4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru.

§ 7

   1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
   2. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
   3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   4. Dane osobowe chronione są zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ich ochronę obowiązującymi na terenie Polski.
   5. Dane osobowe chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
   7. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich oraz żądania usunięcia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane do klientów i kontrahentów Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary te są dostępne w magazynie Sklepu.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.
  6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu i obowiązuje na czas nieoznaczony.